سفارش تبلیغ
صبا


baran60.parsiblog.com

 

راز(کامیابی درزندگی زناشویی)

 

یکی ازعادی ترین ومرسوم ترین صحبتهایی که با زنان می شود مربوط به سردی درامور جنسی است .اغلب زنان فکرمی کنند اگردرزندگی زناشویی لذت نبرند سرد مزاج می باشند .این عده دچار اشتباهند .رضایت کامل درزنان با مردان تفاوت بسیاری داردواوج لذت فقط یکی ازانواع آن است .تعداد زیادی اززنان بدون رسیدن به این مرحله ازروابط زناشویی لذت می ببرند این عده ممکن است به اندازه زنانی که قادربه رسیدن به اوج لذت می باشند ازروابط آمیزشی احساس راحتی ننمایند ولی به هیج وجه نرسیدن به آن را نبایستی ناشی ازطبیعت سرد خود بدانند.

اگر زنی به اوج لذت خود نرسد نمودارزنانگی اونشان می دهد که سطح استروژن او تا اندازه ای پایین است مثلا ً به جای 80% معمولی 60%می با شد وممکن است برای افزایش این میزان استروژن تجویزنمایند.

به احتمال قوی این مقداراستروژن در روابط زناشویی مؤثرواقع می شود اما درصورتی که شوهرنادان یا بی تجربه ویا بی توجه باشد تمام هورمونهای دنیا نیزنمی تواند این کمبود حساس زن را جبران نماید در چنین مواردی زن باید به شوهر خود در بهبود روابط زناشویی کمک کند .

عوامل دیگری نیز درایجاد بعضی گرفتاریها موثراست .مثلا ً دراوایل ازدواج دختری که طبعا ً تجربه ای درروابط زناشویی ندارد مردرا عصبانی می کند دراینجا مرد است که باید نقش مثبت روابط زناشویی را بیاموزد.درروابط زناشویی نقش زن تقریبا ً منفی است مسؤلیت کمتری به عهده دارد.پس با درنظرگرفتن پیچیدگی وظائف مرد زنان بایستی در  مراحل مختلف زندگی زناشوئی دقت کنند که به اطمینان شخصی شوهرشان لطمه وارد نکنند و هرگزاشتباهی یا عدم توجه همسرانشان را مستقیما ًَ مورد انتقاد قرار ندهند در حقیقت تشویق و بالاتراز همه خوش خلقی مورد نیاز است. پیروی ازاین نکات زن و مرد را به هماهنگی درزناشویی می رساند ودرنتیجه از طلاق به میزان قابل ملاحظه ای جلوگیری می کند.

 


سرد مزاجی زنان: 

تمایلات جنسی زن ومرد تفاوتهای مهم با یکدیگردارند.برخی افراد دارای طبعی حرارتی وبرخی بی تفاوت وسرد می باشند.عنوان سرد مزاجی غالباَبرای بانوان به کاربرده می شود.

سرد بودن یعنی عدم تمایل جنسی زن به اندازه ای زیاد شده که قابل تصورنیست واین امرلطمه بزرگی به اجتماع وتولید نسل وامرزناشویی وارد می کند.طبق آماری که درکشورهای مختلف تهیه نموده اند دوثلث جدایی و طلاق به همین علت عدم توافق مراسم آمیزشی وزناشویی است ,وبه موجب همین آمارعده زنان سرد درحدود 50%وحتی 80% می باشد به علاوه این حالت به مزاج وتندرستی زن آسیب می رساند علت مهم سردی زنان مدتی به کلی مجهول بود ,تا این که دانشمند معروف فروید دراین قسمت مطالعات زیادی نموده وثابت کرد,که سردی علاوه برعلل فیزیولوژی جسمی ,بسیکولوژی(روانی) وتشریحی به علت یک رازدرونی ومخفی وعوالم غیرطبیعی ومخالف اخلاقی است که فقط با تعلیم وتربیت خاص ممکن است باآن مبارزه نمود ودررفع آن کوشید.واین حالت بیشتردرافرادی است که عصبانی بوده ویا استعداد وزمینه عصبانیت دارند.

 

اساساَ نمی توان گفت  زنی که سرد مزاج است ازمیل جنسی برخوردار نیست .((سردی ,به زنانی اطلاق می شود که تمایل به عملیات جنسی نداشته ویا ازآن بهره مند نمی گردند واین حالت غیر ازبعضی موارد نادرکه به علت بیماری اعضاء مربوطه ویا اختلال غدد ترشحات داخلی است بیشترازناحیه شوهرمی باشد .)) این حالت تمتع را پزشکان آنافرودیزی می نامند که موقتی است و قابل درمان است درصورتی که سردی مطلق درنتیجه بیماری وساختمان غیرطبیعی است که درمان را مشکل می کند.

نکته ای که باید توجه داشت این است که تمایل جنس مؤنث مخفی است .پس برای ظاهرنمودن وشکوفا کردن آن مرد باید ازمهارتها وظرافتهایی تحریک زا استفاده کند. چنانچه این مهارتها پیوسته اعمال گردد ممکن است به زودی این میل نهفته ,باروروشکوفا گردد .تا جایی که درموارد خاص باعث پیشقدم شدن زن ونیز گاهی عدم توانایی شوهردرپاسخ به امیال وخواسته های اوباشد.

ازدیگرعوامل مؤثرمی توان ترس ازنزدیکی ,ترس ازدرد احتمالی ,اضطراب و استرس ,ترس ازحاملگی را نام برد.

همچنین زنانی که هنکام کودکی دارای خاطرات ناراحت کننده ای بوده اند یا این که علاقه وابستگی روانی شدیدی نسبت به پدرومادرخویش داشته اند ,اغلب دارای یک نوع فلج جنسی هستند.مسئله مهمی که شایان ذکراست ,رابطه تنگاتنگ احساسی وعاطفی مرد با زن است چنانچه جنس مؤنث به طرف جنس خود هیچگونه حس احساسی وعاطفی نداشته باشد ,نمی تواند برانگیخته شود.به ویژه اگرمرد نتواند علاقه وعشق خود را بیان دارد و با حرکات خشن وزمخت خود با زن برخورد کند, نمی تواند واکنشهای لازم را برای مقاربت مطلوب ایجاد نماید.این اشخاص بالاخره در آمیزش عادی ناراضی بوده ولذت این عمل را نمی برند.هیج زن سالمی درصورتی که عاشق همسرخود باشد نمی تواند درروابط زناشویی با وی سرد بماندآن عده اززنان درمقابل روابط زناشویی سرد هستند که هرگزعاشق نشده باشند .اغلب زنان به خوشگلی کامل مرد توجه ندارند بلکه همگی مایلند که مرد مهربان ومودب وشجاع باشد.

یکی ازروانشناسان معروف می گوید :یکی ازعلل سردی احساس کوچکی وحقارت زن درمقابل مرد است که او نمی خواهد درهرقسمت دربرابرمرد یکسان باشد .بدین جهت موقع آمیزش هم میل دارد خود را کوچک جلوه دهد ودراین حالت درشکل سردی ظاهرمی شود.

 


دکترتئودورفن دوولد میگوید  :نهایت لذت جنسی موقعی حاصل می شود که زن وشوهردرآن واحد ازیکدیگرلذت ببرند اما چون این ایده ال همیشه به دست نمی آید ,بنابراین احساسات زن با یک شکست واقعی مواجه می شود.دراین جا شکست به خاطرعدم هماهنگی زن وشوهرمی باشد اگرمرد به عکس العمل های زن بی توجه باشد وهمیشه خود را با کارهایش سرگرم نماید هیچ وقت نمی تواند زن خودرا به اوج لذت برساند واین فکردرزن قوت می گیرد که عمل زناشویی یک وظیفه معمولی است درست مانند کارکردن ,غذاخوردن وغیره .دراین صورت سرد مزاجی ,به صورت یک عکس العمل حمایتی وحفاظتی درمی آید ,آن هم به شرطی که جنبه انتقامی به خود نگیرد.

به راستی چقدرازمراسم زناشویی به علت همین موضوع حساس یعنی سردی زن بهم خورده وسبب جدایی شده است ؟

 

ادامه دارد...


نوشته شده در چهارشنبه 89/12/4ساعت 2:35 عصر توسط نظرات ( ) | |
قالب ساز وبلاگ پیچک دات نت